Ubytovací řád

Ubytovací řád

Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování tohoto ubytovacího řádu, který byl vytvořen proto, aby zajistil dobré a hlavně bezpečné podmínky pro ubytování Vás – hostů.

Rezervace pobytu a placení

Po zarezervování pobytu a jeho potvrzení provozovatelem je host povinen uhradit rezervační poplatek ve výši 50% ceny pobytu dle platného ceníku na účet provozovatele 43-4110620217/0100. Jako variabilní symbol se uvede datum nástupu na pobyt (např. datum nástupu na pobyt 24.09.2021 je variabilní symbol 24092021). Teprve uhrazením tohoto poplatku a připsáním částky na účet provozovatele je rezervace pobytu platná. Doplatek bude uhrazen nejpozději 3 dny před nástupem k pobytu na shora uvedený účet se stejným variabilním symbolem a podmínek. Na všechny platby vystaví provozovatel daňový doklad – fakturu. V ceně pobytu není započítána dodávka služeb (elektrická energie).

Při nástupu k ubytování vybírá provozovatel (nebo správce) chaty tzv. „poplatek z pobytu“ jehož výši a podmínky určuje Obecně závazná vyhláška Městského úřadu města Nové Město na Moravě o místním poplatku z pobytu.

Ubytovací pokyny

Termín příjezdu pro týdenní či více jak týdenní pobyt je v sobotu 15.00 hod. – 18.00 hod., termín odjezdu je rovněž v sobotu a to do 10.00 hod. Individuální příjezdy a odjezdy po dohodě.

Před nástupem k ubytování je nutno telefonicky domluvit přesný termín příjezdu s provozovatelem chaty.

Chatu hostům po příjezdu předá provozovatel nebo jeho zástupce (správce) včetně klíčů. Provozovatel při tomto předání podá hostům individuální pokyny pro užívání zařízení chaty. Host přebírá chatu bez zjevných vad, případnou zjevnou vadu je host povinen nahlásit správci při přebírání chaty. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.

Při nástupu k ubytování host uhradí provozovateli (nebo správci) vratnou kauci ve výši 10.000,- Kč, na základě pokladního dokladu, která bude vrácena při odjezdu, pokud nedojde k poškození majetku chaty.

Po ukončení pobytu předá host chatu provozovateli (nebo správci) v takovém stavu v jakém ji převzal (provede běžný úklid) a uhradí dodávku služeb (spotřebovanou elektrickou energii). Případnou škodu způsobenou hostem musí host uhradit provozovateli tím, že bude odečtena od vratné kauce. V případě vyšší hodnoty škody než je stanovená vratná kauce se škoda hradí v penězích v hotovosti nebo na účet. Pokud host neprovede běžný úklid chaty při ukončení pobytu bude mu z vratné kauce odečtena smluvní pokuta ve výši 1.500,- Kč.

Pravidla pro užívání chaty a jejího okolí během pobytu

Host je povinen během pobytu udržovat v chatě a okolí pořádek a čistotu, po ukončení pobytu provést základní úklid, všechna zařízení chaty může využívat v souladu s jejich účelem, a řídit se pokyny provozovatele (nebo správce) chaty. V zimních měsících, je-li potřeba, si host uklízí sníh k přístupu do chaty a parkování.

V celé chatě platí přísný zákaz kouření.
Host je povinen respektovat dodržování nočního klidu 22.00 – 7.00 hod.

Platí přísný zákaz překročení maximální kapacity chaty, která je 16 osob.
Chatu mohou užívat pouze osoby s řádně zaplaceným a ohlášeným pobytem. Při zjištění přítomnosti pobytu neohlášené osoby na chatě je provozovatel (nebo správce) objektu oprávněn tuto osobu z chaty vykázat.

Manipulace s ohněm je možná pouze na místech k tomu určených:
– Prostor otevřeného ohniště na prostranství před chatou.
– Krb ve společenské místnosti chaty.
V ostatních prostorech platí zákaz manipulace s ohněm.

Host nesmí bez souhlasu provozovatele přemisťovat ani jinak upravovat nábytek, vybavení či instalace chaty.

Případné technické poruchy chaty nezpůsobené provozem či činností hosta – oznamuje host neprodleně provozovateli chaty, který se postará o řešení problému. Ve venkovních prostorách může host využívat pouze pozemků a zařízení patřících k chatě.

Za děti zodpovídá vždy jejich zákonný zástupce či osoba, které je zákonný zástupce pro pobyt svěřil.
Použití dětských prvků je na vlastní nebezpečí.

Chata je vybavena lékárničkou pro ošetření základních zranění. V naléhavých případech volejte 155. Kontakt na nemocnici v Novém Městě: Žďárská 610, pohotovost: pracovní dny 15-20.00, svátky a víkendy 9-20.00, tel: 566 801 850. 

Pobyt se zvířecími mazlíčky není povolen.

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, a to včetně aut a věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel chaty neručí za jejich ztrátu a poškození.

Závěrečná ustanovení

Při závažném porušení ubytovacího řádu má provozovatel chaty právo ukončit pobyt hosta ještě před řádným smluveným termínem pro ukončení pobytu, a to bez finanční náhrady zaplaceného pobytu.
Každý host má povinnost nejpozději před nástupem k ubytování se seznámit s tímto ubytovacím řádem a řídit se jím.
Host složením rezervačního poplatku potvrzuje, že byl obeznámen s povinností seznámit se tímto ubytovacím řádem a při pobytu jej závazně dodržovat. Provozovatel má tedy při předání chaty k ubytování za to, že je host s ubytovacím řádem plně seznámen a v plném rozsahu a znění jej respektuje a přijímá.

 

Nové Město na Moravě dne 01. 10. 2021

Menu