GDPR

GDPR

Provozovna:       Chata NMNM, č.e.78, 592 31 Nové Město na Moravě
Web:                    www.chatanmnm.cz
Telefon:              +420 602 346 147
Email:                  info@chatanmnm.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem poskytuje správce svým klientům základní informace o zásadách a principech zpracování jimi poskytnutých osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“):
Správce: Sparrow s.r.o., Nová Ves u Nového Města na Moravě 173, 592 31, IČ:283 30 641. Správce je poskytovatelem ubytovacích služeb. Správce je osoba, která určuje, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Předmět činnosti správce: Předmětem činnosti správce je poskytování ubytovacích služeb a věcem s tím spojených.

Právní důvod zpracování osobních údajů: Právním důvodem zpracování správci poskytnutých osobních údajů je splnění smlouvy, splnění právních povinností v oblasti předmětu činnosti správce, daní, účetnictví a archivace a rovněž ochrana oprávněných zájmů správce. Identifikace smluvních stran je nezbytná pro uzavření a splnění smlouvy, kontaktní údaje jsou nezbytné ke vzájemné komunikaci mezi správcem a klientem. Požadavek na poskytnutí osobních údajů je ze strany správce zákonným a smluvním požadavkem. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže správce s klientem uzavřít smlouvu a následně naplnit její účel.

Účel zpracování osobních údajů: Účelem zpracování osobních údajů správcem je realizace předmětu smlouvy, kterým je poskytování služeb v rámci předmětu činnosti správce

Rozsah zpracování osobních údajů: Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu byly poskytnuty ze strany klientů. Správce zpracovává následující osobní údaje: adresné a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno a příjmení klienta, bydliště, u podnikajících FO dále místo podnikání, IČ a DIČ), údaje umožňující kontakt správce s klientem (e-mail, telefonní číslo), popisné údaje (bankovní spojení), další údaje, pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Doba zpracování osobních údajů: Klienty poskytnuté osobní údaje zpracovává správce po dobu nezbytnou pro naplnění účelu smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen či oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněných zájmů správce. Po uplynutí archivační doby budou správcem osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Příjemci osobních údajů: Příjemci osobních údajů mohou být orgány veřejné správy a další zpracovatelé osobních údajů, kterým mohou být osobní údaje správcem zpřístupněny za účelem jejich zpracování v souvislosti s předmětem činnosti správce (externí poskytovatelé informačních systémů apod.). Osobní údaje klientů nejsou předávány do zahraničí. Ke zpřístupnění osobních údajů dochází výhradně v souvislosti se správcem poskytovanými službami a pouze v nezbytném rozsahu. Nikomu dalšímu nejsou ze strany správce bez výslovného souhlasu klienta osobní údaje poskytovány.

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má klient následující práva:

Právo přístupu k osobním údajům (čl. 15) – klient má právo získat potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím o těchto osobních údajích v rozsahu v tomto dokumentu uvedeném.

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16) – klient má právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut čl. 17) – klient má právo požádat o vymazání osobních údajů, pokud jsou splněny v Nařízení stanovené podmínky. 

Právo na omezení zpracování (čl. 18) – klient má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů z důvodů stanovených v Nařízení.

Právo vznést námitku (čl. 21) – klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů správce.

Právo podat stížnost u správce nebo dozorového úřadu (čl. 13/2 písm. d) – pokud bude klient nespokojen se zpracováním osobních údajů, má právo podat stížnost správci nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Více informací o právech klienta naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Menu