Všeobecné podmínky

Všeobecné ubytovací podmínky

1. Úvod

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem a klientem v objektu chata NMNM – Zahradníkův kout a příslušnými pozemky, blíže specifikovanými ve „Smlouvě o ubytování“. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi provozovatelem a klientem. Je povinností každého klienta se s těmito všeobecnými podmínkami seznámit před nástupem do objektu a při pobytu je dodržovat.

2. Klient

Klientem – jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let.

3. Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem vznikne na základě objednávky (telefonické, e-mailové či rezervací na internetových stránkách provozovatele www. chatanmnm.cz.), a provozovatel zašle e-mailem potvrzení přijaté objednávky, cenovou kalkulaci pobytu a platební údaje pro úhradu.
2. Provozovatel zároveň rezervuje požadovaný volný termín klientovi, a to po dobu max. 3 dnů od data rezervace, pokud se ve smlouvě nedohodne jinak. Během této doby je nutno uhradit na uvedený účet rezervační poplatek (50% z ceny poskytovaných služeb) – její přesná výše je uvedena ve smlouvě.
3. Smlouva obsahuje veškeré potřebné údaje. Uhrazením rezervačního poplatku potvrzuje klient, že se seznámil se službami, cenou, platebními podmínkami, Všeobecnými ubytovacími podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami uvedenými níže v čl. 7.
4. Uhrazením rezervačního poplatku dává klient souhlas s výše uvedeným. Za smluvní závazek dalších osob uvedených v objednávce odpovídá klient, který uzavřel s provozovatelem smlouvu.
5. Provozovatel akceptuje závazně objednávku po uhrazení rezervačního poplatku. V případě neuhrazení rezervačního poplatku v dohodnutém termínu bude rezervace zrušena.

4. Ceny

1. Úhrada za ubytování se sjednává dohodou smluvních stran.
2. Klient je povinen uhradit rezervační poplatek na účet provozovatele. Úhradou rezervačního poplatku a připsáním na účet provozovatele je rezervace pobytu platná. Doplatek ceny bude uhrazen před nástupem k pobytu Na všechny platby vystaví provozovatel daňový doklad – fakturu. Uhrazený rezervační poplatek bude započten s celkovou cenou za ubytování.
3. Úhrada za ubytování nezahrnuje úhradu za poskytnuté služby a poplatek z pobytu. Klient se zavazuje zaplatit náklady za spotřebovanou elektrickou energii a to dle stavu elektroměru při ukončení pobytu. Platba bude provedena klientem v hotovosti při ukončení pobytu. Provozovatel a klient se dohodli, že částka odpovídající platbě za spotřebovanou energii může být provozovatelem započtena oproti vratné kauci složené klientem při převzetí Objektu dle odst. 4 tohoto článku.
4. Klient se zavazuje uhradit provozovateli v hotovosti vratnou kauci.
5. Kauce bude klientovi vrácena při podpisu předávacího protokolu. Klient a provozovatel se dohodli, že provozovatel je oprávněn oproti kauci započíst částku, odpovídající výši škody způsobené klientem nebo osobou, která spolu s ním Objekt užívala, pokud se provozovatel a klient nedohodnou jinak.

5. Práva a povinnosti klienta

Klient je oprávněn:
– být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu
– využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb
– stornovat pobyt kdykoliv před započetím, v tomto případě se vzájemný vztah řídí dále uvedenými storno podmínkami
Klient je povinen:
– včas zaplatit dohodnutý rezervační poplatek;
– dodržovat Ubytovací řád Objektu Chata NMNM, č. e. 78, 592 31 Nové Město na Moravě. Zejména je klient v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v celém objektu i v jeho okolí, uklízet si po sobě a osobách uvedených ve smlouvě;
– zachovávat noční klid v době od 22.00 do 7.00 hod. V případě hrubého porušení předpisů a následného odepření dalších služeb nemá nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu;
– bezodkladně nahlásit provozovateli Objektu způsobené, případně zjištěné závady, škody či problémy;
– uhradit veškeré škody způsobené svým jednáním, příp. jednáním osob uvedených ve smlouvě sjednané klientem v Objektu

6. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel je oprávněn:
– vyžadovat od klienta součinnost tak, aby mohl řádně splnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy
Provozovatel je povinen:
– zajistit všechna práva klienta uvedená v bodě 5. V případě, že dojde k situaci, kdy provozovatel bude vracet klientovi finanční částku, je povinen tak učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení finanční částky.

7. Storno podmínky

Klient má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou formou a to dopisem, případně e-mailem. V případě storna pobytu formou e-mailu je klient povinen si doručení e-mailu a provedení storna u provozovatele ověřit.
Klient je povinen zaplatit následující storno poplatky: 
– výše rezervačního poplatku je 50% z celkové ceny pobytu
– v případě zrušení pobytu více než 30 dní včetně před nástupem ubytování činí storno poplatek 50% z rezervačního poplatku
– v případě zrušení pobytu méně než 30 dní před nástupem ubytování činí storno poplatek 100% ze rezervačního poplatku
Pozn. Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto: První počítaný den je den storna hostem uvedený na stornu. Posledním počítaným dnem je den před nástupem ubytování (plánovaným započetím čerpání služeb). Jako storno celého pobytu je považováno i nenastoupení ubytovacích služeb v den uvedený ve smlouvě – den následující po vyznačeném dni nástupu jsou veškerá rezervovaná místa uvolněna pro potřeby jiných klientů.

 

Upozornění
Provozovatel ubytování vyžaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důvodů jako nemoc, živelné pohromy apod. Pro tento případ provozovatel doporučuje sjednat pojištění proti stornu pobytu a nárokovat náhradu na pojišťovně. Storno poplatek musí být uhrazen i v případě, že se klient neúčastní pobytu v důsledku jím udaných nesprávných údajů na objednávce.

Změna termínu (pokud není domluveno jinak) se považuje za stornování pobytu a následnou novou objednávku.

8. Pojištění

Provozovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění. Provozovatel doporučuje klientovi sjednat si případné pojištění u vybrané pojišťovny v ČR.

9. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné ubytovací podmínky nabývají účinnosti dne 01. 10. 2021 a je omezena vyhlášením nových Všeobecných ubytovacích podmínek.
2. Platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou.


Klient přijetím těchto Všeobecných ubytovacích podmínek potvrzuje, že se podrobně s těmito podmínkami seznámil, jejich obsahu rozumí, souhlasí s nimi a zavazuje se respektovat je jako nedílnou součást smlouvy mezi provozovatelem a klientem.

Chata NMNM, ev.č.78, 592 31 Nové Město na Moravě web: www.chatanmnm.cz,telefon: +420 602 346 147, email: info@chatanmnm.cz

Menu